مدیران و اعضا هیئت مدیره

  1. مهندس امیر بابایی رییس هیئت مدیره
  2. مهندس علی بهرامی نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
  3. مهندس رضوی عضو هیئت مدیره
  4. مهندس سید جعفر رحیمی عضو هیئت مدیره
مدیران و اعضا هیئت مدیره | شرکت زمرد فام پرشین