سخن مدیر عامل

03/12/1398

پایبندی به اصول 20 گانه شرکت زمردفام :

 1. پایبندی به اصول مکتبی و اخلاق مداری
 2. قانون گرایی و احترام به مقررات و قوانین
 3. سلامت سازمانی و اقتصادی
 4. شفافیت و صداقت در رفتار و عملکرد
 5. سادگی و خرد گرایی
 6. تحول گرایی، تعالی گری و بهبود مستمر
 7. ارتقای دانش تخصصی، دانایی و یادگیرندگی
 8. انسجام، هماهنگی و هم افزایی
 9. خلاقیت و ابتکار
 10. ارزش افزایی و افزایش بهره وری فردی و سازمانی
 11. برنامه محوری، تمرکز بر اهداف شرکت و اولویت گرایی
 12. رعایت عدالت و انصاف
 13. حفظ کرامت انسانی همکاران و شبکه همکاران تجاری
 14. برخورد با واسطه های آلوده ساز اقتصادی و…
 15. عدم چشم‌پوشی نسبت به تخلف دیگران
 16. پایبندی به تعهد خود و وفاداری به قول، توافقات و قراردادها.
 17. حفظ بقا و حراست از کیان و اطلاعات شرکت.
 18. ارایه خدمات رضایت بخش، مشتری مداری و احترام به حقوق مالکیت مادی و معنوی رقیبان.
 19. پاسداری از طبیعت و محیط زیست.
 20. آینده نگاری و آینده پژوهی